Start  //  O nas
O nas

Pobierz deklarację członkowską w preferowanym formacie:

winword

pdfodt

 

§ 1

 1. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" powstał z inicjatywy Towarzystwa YMCA oraz grona polskich obywateli dla przekształcenia działającego na terenie Rzeczpospolitej - Amerykańskiego Towarzystwa YMCA na stałą polską organizację społeczną. Litery YMCA są skrótem nazwy "Young Men's Christian Association", co znaczy dosłownie "Chrześcijański Związek Młodych Mężczyzn". W wyniku inicjatywy dawnych członków, "Polska YMCA" w 1990 roku wznowią działalność po 40 - letniej przerwie spowodowanej bezprawną likwidacją.
 2. Związek Młodych Mężczyzn Chrześcijan postanawia zjednoczyć tych młodych mężczyzn, którzy według Pisma Świętego uznają Jezusa Chrystusa za swego Boga i Zbawiciela, są Jego uczniami w wierze i w życiu, wspólnie będą dążyć do szerzenia Królestwa Bożego wśród młodych mężczyzn. 3. YMCA powstała jako zrzeszenie młodych mężczyzn. Dzisiaj przynależność jest dla wszystkich otwarta. Mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta wszystkich narodów i ras, wyznań chrześcijańskich i warstw społecznych tworzą rozprzestrzenioną na cały świat YMCA.

§ 2

 1. Związek jest organizacją apolityczną, która ma na celu:
  1. pracę nad rozwojem fizycznym, umysłowym i duchowym młodzieży polskiej,
  2. przepojenie tej młodzieży duchem służby ofiarnej dla polskiej ludzkości,
  3. utrzymanie łączności z młodzieżą innych krajów, dążącą do podobnych ideałów, a to za pośrednictwem wszechświatowego braterstwa w Związku,
  4. podejmowanie działań mających na celu edukację, rozwój społeczności lokalnych, rodziny, kształtowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz działań o charakterze charytatywnym i przeciwdziałającym alienacji oraz upośledzeniu w społeczeństwie, rehabilitację i rewalidację osób niepełnosprawnych, propagowanie sportu masowego, edukację ekologiczną, edukację innowacyjną i twórczą, edukację dla rynku pracy, profilaktykę uzależnień, profilaktykę społeczną.

§ 3

 1. Związek może posiadać majątek nieruchomy i ruchomy.
 2. Związek uzyskiwać będzie środki materialne przez:
  1. składki i ofiary członków Związku oraz dochody z jego przedsięwzięć,
  2. ofiarność społeczeństwa w innych formach,
  3. przyjmowanie wszelkiego rodzaju dotacji, subwencji i innych środków finansowych lub materialnych od instytucji publicznych i niepublicznych oraz podmiotów zagranicznych.
 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Związek uzyskiwać będzie te środki materialne z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów na:
  1. dostarczanie swoim członkom miejsc dla zebrań towarzyskich, na uczelnie, biblioteki i czytelnie,
  2. dostarczanie godziwych rozrywek, urządzanie odczytów, debat, koncertów, przedstawień amatorskich, teatralnych i kinematograficznych,
  3. urządzanie wykładów i odczytów, poruszających zagadnienia życiowe młodzieży, ze specjalnym uwzględnieniem kwestii tyczących się charakteru i zdrowia jednostek i społeczeństwa,
  4. otwieranie szkół i urządzanie kursów mających na celu kształcenie zawodowe młodzieży,
  5. wydawnictwa, które by rozpowszechniał ideały organizacji,
  6. gry atletyczne, sporty i wszelkie rozrywki ze specjalnym uwzględnieniem gier towarzyskich i masowych, g/ organizowanie letnich obozów i wycieczek,
  7. otwieranie bufetów i restauracji głównie dla zebrań towarzyskich, z prawem sprzedaży jedynie bezalkoholowych napojów i pokarmów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. kształcenie spośród młodzieży ochotników do bezinteresownej pracy narodowej i społecznej,
  9. realizowanie programów społecznych własnych lub wspólnie z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych.

§ 4

 1. Związek jest osobą prawną. Związek ma prawo nabywania i zbywanie nieruchomości, obciążania ich oraz zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw zgodnie z celami Związku.
 2. Polska YMCA działa nie mając na celu uzyskania zysku (jest organizacją non-profit).

§ 5

 1. Związek ma prawo działania i otwierania organizacji miejscowych w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, jak też za granicą w miejscach skupienia młodzieży polskiej, z obowiązkiem zgłoszenia organizacji miejscowej najbliższemu Konsulatowi Polskiemu. Działalność Związku podlega przepisom miejscowym o stowarzyszeniach. "Organizacje miejscowe", o których mowa wyżej noszą nazwę "Ogniska".
 2. Związek ma prawo należenia do organizacji międzynarodowych o podobnym charakterze.

§ 6

Ogniska Związku powstają na żądanie co najmniej 10 odpowiedzialnych obywateli, na zasadzie uchwały Rady Krajowej. Ogniska wysyłają delegatów na Walne Zebranie Delegatów w stosunku określony, corocznie przez Radę Krajową. § 7 Godłem Związku jest czerwony trójkąt, na którym dla upamiętnienia pierwszych pionierów tej pracy w Polsce, umieszczone będą litery Y.M.C.A. Związek posiada własną pieczęć według wzoru ustalonego przez Radę Krajową, obraną na pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów. Prowadzenie aktów i protokołów odbywa się w języku polskim. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 8

Członkowie Związku dzielą się na rzeczywistych, honorowych, wspierających i członków uczestników.

§ 9

 1. Członkiem rzeczywistym może zostać każdy chrześcijanin, który stwierdzi pisemnie, że przyjmuje cele Związku za swoje i że do ich urzeczywistnienia dążyć będzie przez:
  1. stosowanie w życiu zasad zawartych z nauce Chrystusa i stwierdzonych przykładem Jego życia,
  2. czynna praca dla bliźnich i społeczeństwa, podjęta za pośrednictwa YMCA lub innych podobnych instytucji.
 1. Członkiem uczestnikiem może zostać osoba w wieku powyżej 8 lat polecona przez dwóch członków rzeczywistych, honorowych lub członków uczestników. Osoba niepełnoletnia obowiązana jest przedłożyć przed jej przyjęciem zgodę rodziców lub opiekunów na piśmie. Członek uczestnik po odbyciu 6 - miesięcznego stażu może zostać członkiem rzeczywistym; staż ten Zarząd Ogniska może skrócić lub wydłużyć.
 2. Członkiem honorowym może zostać każda wybitna jednostka, popierająca cele i dążenia Związku, choćby nie brała czynnego udziału w jego pracach.
 3. Członkiem wspierającym może być każda jednostka prawego charakteru lub osoba prawna, popierająca Związek i wspierająca go finansowo.
 4. Pełnią praw w sprawach dotyczących działalności Związku, rozporządzania jego funduszami i mieniem oraz korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, przysługuje jedynie pełnoletnim członkom rzeczywistym i członkom honorowym. Osoba pozostającą w stosunku pracy z "Polska YMCA" lub jej agendami traci na ten czas bierne prawo wyborcze, z wyjątkiem osób powołanych przez Radę Krajową, na specjalne stanowiska.

§ 10

 1. O przyjęciu w poczet członków rzeczywistych, wspierających i członków uczestników decyduje Zarząd Ogniska.
 2. Tytuł członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Rady Krajowej.

§ 11

Członkowie rzeczywiści i członkowie uczestnicy płacą na rzecz Ogniska składki miesięczne.

§ 12

Każdy z członków rzeczywistych, wspierających lub członków uczestników może ze Związku wystąpić dobrowolnie lub zostać usunięty decyzją Zarządu Ogniska, podjętą większością 2/3 głosów, w razie niewłaściwego prowadzenia się, a zwykłą większością głosów w razie niepłacenia składek w ustalonych terminach.

§ 13

Korzystać z urządzeń Związku może, obok członków, na prawach gościa każda osoba powyżej 8 roku życia na zasadach ustalonych przez Zarząd Ogniska.

§ 14

Władzami Związku są: Walne Zebranie Delegatów, Rada Krajowa, Główna Komisja Rewizyjna. Kadencja władz trwa 3 lata. WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 15

Walne Zebranie składa się z delegatów Ognisk, członków Rady Krajowej i Głównej Komisji Rewizyjnej. Każde Ognisko wysyła jednego delegata. Niezależnie od tego Rada Krajowa przed Walnym Zebraniem Delegatów oznacza ilu dalszych delegatów może każde Ognisko wysłać ze względu na wyższą liczbę swych członków rzeczywistych.

 1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Delegatów należy:
  1. podejmowanie decyzji o udzielaniu absolutorium,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzenie planu działalności Związku, preliminarza dochodów i wydatków na bieżący okres,
  3. uchwalenie wysokości składki miesięcznej członków rzeczywistych i członków uczestników, wysokości świadczeń Ognisk na rzecz Rady Krajowej oraz klucza rozdziału wydatków wspólnych,
  4. wydawanie Radzie Krajowej ogólnych upoważnień do zarządzania majątkiem i funduszami Związku,
  5. ustalanie liczby członków Rady Krajowej, ich wybór, jak również członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  6. mianowanie na wniosek Rady Krajowej członków honorowych,
  7. rozpatrywanie i decydowanie o wszystkich innych sprawach, wychodzących po myśli niniejszego Statutu, poza zakres kompetencji innych władz Związku,
  8. uchwalanie regulaminów działania Ognisk Związku.
 1. Nie udzielenie absolutorium członkowi Rady Krajowej przez Walne Zebranie Delegatów skutkuje karencją na jedną kadencję we władzach Związku.
 2. Do decyzji Walnego Zebrania Delegatów należy podejmowanie uchwał o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.
 3. Rozwiązywanie Ognisk na wniosek Rady Krajowej lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. Pozbawienie praw członka rzeczywistego na wniosek Rady Krajowej i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 16

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Prezes Związku najpóźniej do 30 kwietnia roku kończącego kadencję władz Związku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Prezes Związku na żądanie: Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 wszystkich członków rzeczywistych Związku. Przy żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów winny być ściśle wskazane sprawy, podlegające rozpatrzeniu. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów winno być uskutecznione przez Prezesa Związku najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia żądania.

§ 17

O zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania tegoż, wywiesza się ogłoszenie w lokalu Głównego Biura i rozsyła zawiadomienia pisemne do Ognisk listami poleconymi, zawsze z podaniem porządku dziennego spraw, które będą poruszane.

§ 18

Dla rozpoczęcia obrad przez Walne Zebranie Delegatów wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków Rady Krajowej oraz 1/2 ogólnej ilości delegatów. W razie braku kompletu o oznaczonej godzinie, odbywa się Walne Zebranie o godzinę później, bez względu na liczbę delegatów. To postanowienie winno być przytaczane w zawiadomieniach i ogłoszeniach o zwołaniu.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów dotyczące zmian w Statucie, wymagają 2/3 głosów obecnych, przy czym projekt zmian musi być przesłany Ogniskom na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Delegatów, w celu umożliwienia Ogniskom i Delegatom zgłaszania własnych propozycji zmian. Kwestia likwidacji Związku wymaga 3/4 głosów, inne uchwały zyskują moc obowiązującą przy zwykłej większości. Na wniosek poparty przez 1/3 delegatów, głosowanie odbywa się za pomocą kartek (tajne). RADA KRAJOWA

§ 20

 1. Rada Krajowa składa się z nie mniej niż 6 i nie więcej niż 21 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów w drodze głosowania tajnego.
 2. W przypadku zmniejszenia się Rady Krajowej o więcej niż 1/3 członków, Prezes Związku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, poświęcone uzupełnieniu składu.
 3. Rada Krajowa wybiera ze swojego grona prezesa, od jednego do trzech wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika. Tworzą oni Prezydium Rady Krajowej, które zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 4. Rada Krajowa zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i zwoływana jest przez prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.
 5. Prezes kieruje działalnością Związku i reprezentuje go na zewnątrz. Związek reprezentować może również Dyrektor Generalny na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezesa Związku.
 6. Siedzibą Związku jest M.st. Warszawa.
 7. Prezes wydaje Zarządzenia i Regulaminy.

§ 21

 1. Rada Krajowa ma za zadanie:
  1. powoływać do życia nowe Ogniska, może także zawieszać Ogniska,
  2. utrzymywać ścisłą zgodność między zarządzeniami i planami pracy poszczególnych Ognisk,
  3. czuwać nad przestrzeganiem ogólnych zasad przyjętych przez Walne Zebranie Delegatów,
  4. zapoczątkowywać i wykonywać takie czynności, których Ogniska podejmować nie mogą,
  5. zatwierdzać regulaminy Ognisk,
  6. wymagać i egzekwować przestrzeganie Statutu Związku,
  7. powoływać Komisję Dyscyplinarno-Członkowską i inne ciała mające na celu usprawnianie funkcjonowania Związku,
  8. reprezentować Związek na zewnątrz i wykonywać wszystkie uchwały Walnego Zebrania Delegatów,
  9. podejmować decyzje w sprawach majątkowych i finansowych Związku oraz sprawować nadzór nad nimi,
  10. powoływać i odwoływać Dyrektora Generalnego, Dyrektora Programowego Biura Głównego oraz dyrektorów Ognisk k/ uchwalać Regulaminy i Zarządzenia dotyczące działalności Związku,
  11. rozpatrywać i zatwierdzać roczne sprawozdanie Związku, obejmujące działalność, bilans i zamknięcie rachunkowe oraz przedkładać je do oceny Głównej Komisji Rewizyjnej.
 1. Umowy w imieniu Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA zawiera Prezes wraz z Dyrektorem Generalnym lub Skarbnikiem Związku.
 2. Rada Krajowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden, członków Rady Krajowej, wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.
 3. Rada Krajowa podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu majątku trwałego, powoływaniu własnych przedsiębiorstw i przystępowaniu do wszelkiego rodzaju organizacji gospodarczych. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

Dla kontroli działalności, sprawozdania bilansu rocznego i sprawozdania z działalności Związku, Walne Zebranie Delegatów wybiera Główną Komisję Rewizyjną, składającą się z trzech członków oraz dwóch zastępców. OGNISKA

§ 23

 1. Strukturami terenowymi Związku są nie posiadające osobowości prawnej organizacje miejscowe, nazywane "Ogniskami", działające w oparciu o regulaminy działalności Ognisk.
 2. Zarządy Ognisk mają prawo do tworzenia filii, określając ich zadania. Filia nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej Związku i wchodzi w skład Ogniska, które ją utworzyło.
 3. Władzami Ognisk są: Walne Zebranie członków rzeczywistych i honorowych, Zarząd Ogniska i Komisja Rewizyjna. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.

§ 24

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków rzeczywistych i honorowych Ogniska zwołuje Prezes Ogniska, co 1 rok, w terminie wyznaczonym przez Radę Krajową. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków rzeczywistych i honorowych zwołuje Prezes Ogniska na żądanie: Zarządu Ogniska, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 wszystkich członków rzeczywistych i honorowych Ogniska. Przy żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków rzeczywistych i honorowych winny być ściśle wskazane sprawy, podlegające rozpatrzeniu. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków rzeczywistych i honorowych winno być uskutecznione przez Prezesa Ogniska najpóźniej w ciągu miesiąca do daty zgłoszenia żądania.

§ 25

O zwołaniu Walnego Zebrania członków rzeczywistych i honorowych Ogniska, co najmniej 14 dni przed terminem zwołania tegoż, wywiesza się ogłoszenie w lokalu Ogniska oraz rozsyła się listami poleconymi do filii Ogniska pisemne zawiadomienia, zawsze z podaniem porządku dziennego spraw, które będą poruszane.

§ 26

Dla rozpoczęcia obrad przez Walne Zebranie członków rzeczywistych i honorowych wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu Ogniska oraz 1/2 ogólnej ilości członków rzeczywistych i honorowych. W razie braku kompletu o oznaczonej godzinie, Walne Zebranie członków rzeczywistych i honorowych odbywa się o godzinę później, bez względu na komplet. To postanowienie winno być przytaczane w zawiadomieniach i ogłoszeniach o zwołaniu.

§ 27

Do zakresu działania Walnego Zebrania członków rzeczywistych i honorowych Ogniska należy:

  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Ogniska, obejmującego działalność programową, bilans i zamknięcie rachunkowe, udzielanie absolutorium Zarządowi Ogniska,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzenie planu działalności programowej Ogniska, preliminarza dochodów i wydatków na bieżący rok obrachunkowy,
  3. ustalanie liczby członków Zarządu Ogniska, wybór ich oraz wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie i decydowanie o wszystkich innych sprawach, wychodzących w myśl niniejszego Statutu, poza zakres kompetencji filii Ogniska, a dotyczących tychże filii,
  5. uchwalenie regulaminów działania filii Ognisk.

§ 28

 1. Zarząd Ogniska składa się z nie mniej niż 6 i nie więcej niż 21 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Rzeczywistych i Honorowych. Z liczby wybranych w pierwszym roku członków ustępuje przez losowanie po upływie jednego roku 1/3 część; po upływie drugiego roku, znowu przez losowanie, dalsza 1/3 część; po upływie trzeciego roku znowu 1/3 część. Na ich miejsce zostaje dokonany wybór nowych członków. Członkowie ci wybrani w drugim, trzecim i następnych latach zostają wybrani na trzy lata. W razie, gdyby zaszła potrzeba zwiększenia liczby członków Zarządu Ogniska (w granicach do 21), to członkowie wybrani dodatkowo są wybrani na trzy lata.
 2. Zarząd Ogniska wybiera ze swojego grona prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika. Tworzą oni Prezydium Zarządu Ogniska, które zbiera się raz na miesiąc.
 3. Zarząd Ogniska zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i zwoływany jest przez prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.
 4. Prezes kieruje działalnością programową Ogniska i zgodnie z regulaminem działania Ogniska w kwestiach programowych reprezentuje je na zewnątrz.

§ 29

 1. Zarząd Ogniska ma za zadanie:
  1. inicjować i nadzorować działalność programową Ogniska
  2. wnioskować do dyrektora Ogniska o powołanie bądź odwołanie dyrektora programowego Ogniska,
  3. podejmować decyzje w sprawach finansowych dotyczących działalności programowej Ogniska oraz sprawować nadzór nad nimi,
  4. opiniować pracę administracji, śledzić realizację budżetu Związku,
  5. wykonywać wszystkie uchwały Walnego Zebrania członków rzeczywistych i honorowych Ogniska oraz czuwać nad przestrzeganiem ogólnych zasad przyjętych przez Walne Zebranie,
  6. ściśle współpracować z Radą Krajową, realizować jej uchwały i zalecenia,
  7. uczestniczyć w ogólnopolskich programach, imprezach i akcjach inicjowanych przez Radę Krajową oraz Biuro Główne Związku,
  8. powoływać do życia nowe filie, zatwierdzać regulaminy filii,
  9. zapoczątkować i wykonywać takie czynności, których filie podejmować nie mogą.
 1. Umowy w imieniu Ogniska Polskiej YMCA, dotyczące działalności programowej, zgodnie z regulaminem działania Ogniska zawiera Prezes wraz z Dyrektorem Ogniska, Dyrektorem Programowym lub Skarbnikiem Ogniska.
 2. Zarząd Ogniska podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden członków Zarządu Ogniska.
 3. Prezydium Zarządu Ogniska ma za zadanie:
  1. przygotowywać posiedzenia Zarządu Ogniska od strony merytorycznej,
  2. opiniować kandydatów na Dyrektora Programowego Ogniska,
  3. nadzorować na bieżąco pracę Dyrektora Programowego i funkcjonowanie filii,
  4. wykonywać inne zadania zlecone przez Zarząd Ogniska.

§ 30

Dla kontroli działalności finansowej Ogniska i sprawozdań z działalności Walnego Zebrania członków rzeczywistych i honorowych wybiera się corocznie Komisję Rewizyjną składającą się z trzech członków i dwóch zastępców. LIKWIDACJA § 31 Likwidacja Związku wymaga dwukrotnej uchwały Walnego Zebrania Delegatów przedzielonej okresem trzech miesięcy. Po powtórnej uchwale o likwidacji Związku, to samo Walne Zebranie Delegatów wybiera Komisję Likwidacyjną, która zajmuje się likwidacją Związku i przeznaczeniem jego majątku według wskazówek Walnego Zebrania Delegatów.

********** Statut ze zmianami uchwalonymi na NWZD dnia 2005-07-23

 

Po pierwszej wojnie światowej, wraz z wojskiem generała Hallera, przybyła do naszego kraju amerykańska YMCA, której z racji jej troskliwej działalności nadano ciepło brzmiącą nazwę "Ciocia Imcia". Jej głównym celem było niesienie pomocy moralnej i materialnej; później akcja ta została rozszerzona o opiekę nad jeńcami wojennymi, repatriantami z Rosji, demobilizowanymi żołnierzami, niezamożnymi studentami, dziećmi i ludnością cywilną.

Z początkiem 1921 roku amerykańska YMCA uznając swoje zadanie za wypełnione, przystępuje do likwidacji działalności w niepodległej Polsce. Rodzi się wówczas myśl powołania stałej, polskiej organizacji społeczno-wychowawczej pod nazwą "Związek Młodzieży Chrześcijańskiej - Polska YMCA". Pierwsze Walne Zebranie Delegatów Polskiej YMCA odbyło się 8 grudnia 1923 roku i od tego momentu formalnie datuje się praca Związku.

Podstawą pracy wychowawczej stanowi "imciarski trójkąt" wyrażający harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny jednostki, opierający się na zasadach etyki chrześcijańskiej.

W okresie międzywojennym Polska YMCA rośnie w siłę. Jej działalności towarzyszy społeczna aprobata, w dużych miastach powstają coraz to nowe Ogniska. Ze społecznych środków, z darowizn, rosną nowoczesne, stałe ośrodki pracy w Krakowie i Łodzi, następnie Ognisko Centralne w Warszawie, wreszcie ośrodek w Gdyni.

Specjalną pozycję w historii Polskiej YMCA stanowi akcja obozowa prowadzona zarówno latem, jak i zimą. Powstają stałe obozy - pierwszym był obóz "BESKID" koło Mszany Dolnej, uruchomiony już w 1925 roku, znany w Europie i Ameryce, gdyż powadzone w nim były turnusy dla młodzieży z zagranicy. W 1932 roku w Kurnędzu nad Pilicą koło Sulejowa powstaje drugi obóz, a w 1837 roku zbudowany został w Szwajcarii Kaszubskiej, w Wieżycy nad Jeziorem Ostrzyckim trzeci stały obóz Polskiej YMCA.

Związek, przykładając ogromną wagę do rozwijania poczucia społeczno-obywatelskiego, rozwoju kulturalnego, obowiązkowości i samokształcenia, swoją pracę wychowawczą w ogromnej części opiera na pracy młodzieży z młodzieżą, realizowanej przez liderów rekrutujących się spośród członków Związku.

Podczas drugiej wojny światowej, w okresie okupacji hitlerowskiej działalność YMCA była zakazana, jednak jej praca nie zamarła - powstaje "YMCA - Pomoc Jeńcom" prowadząca koordynowaną ze Szwajcarii akcję opieki nad jeńcami. Powstają ośrodki Polskiej YMCA na uchodźstwie: w Rumunii, we Francji, w Afryce, w obozach jenieckich, przy jednostkach Armii Polskiej i wreszcie Biuro Główne w Londynie.

Polska YMCA w kraju wznowiła działalność bezpośrednio po wojnie - pierwsze posiedzenie Rady Krajowej odbyło się w Krakowie już 9 kwietnia 1945 roku. Dzięki szerokiej pomocy ze strony światowej YMCA, możliwe stało się odtworzenie starych Ognisk i powołanie do życia nowych: w Jeleniej Górze, Szczecinie i Wrocławiu. Ówczesne dokonania YMCA w kraju wyniszczonym przez wojnę miały szczególne znaczenie. Opieką objęto bardzo wielu młodych ludzi umożliwiając im zajęcia w pracowniach, uprawianie sportu, wypoczynek wakacyjny, dożywianie.

Polska YMCA przechodziła różne koleje losu. W 1949 roku uznano ją za "narzędzie burżuazyjno-faszystowskiego wychowania, popierane przez zagranicznych mocodawców i sanacyjne czynniki rządzące" i zlikwidowano. Jednocześnie ówczesne władze rozdysponowały cały majątek Związku.

W 1990 roku, z chwilą wznowienia działalności Polskiej YMCA, wszystko było trzeba zaczynać od początku. Jedynym kapitałem byli ludzie - starzy imciarze pełni entuzjazmu i woli wskrzeszenia Związku. To między innymi dzięki nim pracuje dzisiaj 12 ognisk: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Jelenia Góra, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Szczytno, Warszawa, Wrocław i Zgorzelec. Liczba członków i uczestników przekracza już trzy tysiące. Prowadzona jest akcja odzyskiwania majątku "Polskiej YMCA".

 

YMCA Łódź ? łódzki oddział "Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA", będącego częścią światowego aliansu organizacji YMCA. Celem YMCA jest harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny jej członków, uzyskany poprzez udział w prowadzonej działalności: edukacyjnej, sportowej, charytatywnej i wychowawczej. Polską YMCA stworzono 8 grudnia 1923 r. Zorganizowano ogniska (oddziały) w kilku miastach, również w Łodzi. Budynek będący jego siedzibą powstał w roku 1935 (pływalnia została oddana do użytku w 1936 roku). Dyrektorem ogniska został Aleksander Leśniewicz. Rozwój YMCA Łódź został zatrzymany podczas II wojny światowej ? jej działalność była zakazana. Reaktywowana w 1945 r., prowadziła również kursy przysposobienia zawodowego. W 1948 r. została rozwiązana przez władze, a majątek organizacji znacjonalizowano. Wznowiła swoją działalność w 1990 r. Budynek przy ul. Moniuszki został odzyskany w 1998 r.

Zawodnicy YMCA Łódź byli pierwszymi mistrzami Polski w siatkówce mężczyzn (w 1929 roku). Złoty medal mistrzostw kraju zdobyli również koszykarze (w 1948 roku).

 
Więcej artykułów…
Strona 2 z 3

Jak nas znaleźć?

YMCA - Łódź
ul. Moniuszki 4a
90-111 Łódź,
tel./fax: (42) 630 56 83

mapa ldz

Szybki kontakt mailowy


Przewiń do góry