Start  //  O nas
O nas

YMCA to nazwa organizacji o zasięgu międzynarodowym, działającej w ponad 150 krajach, zrzeszającej ponad 30 milionów ludzi ze wszystkich kontynentów.

Podstawą pracy wychowawczej stanowi "imciarski trójkąt" wyrażający harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny jednostki, opierający się na zasadach etyki chrześcijańskiej.

YMCA to skrót od anglojęzycznej nazwy organizacji: Young Men's Christian Association, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy Związek Młodych Mężczyzn Chrześcijan. YMCA zrzesza wszystkich tych, którzy chcą rozwijać się i służyc innym zgodnie z chrześcijańskim (czyli opartym na nauce Jezusa Chrystusa) systemem wartości. Zgodnie ze Statutem, do Zwiazku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA moga należeć wszyscy, bez względu na płeć i wiek.

Historia YMCA na świecie sięga połowy XIX wieku i ma swój początek w Anglii. W 2003 roku Polska YMCA obchodziła swoje 80-lecie!!! Mało kto wie, że to właśnie w YMCA powstały zasady gry w koszykówkę i siatkówkę... Z ruchu YMCA wywodzi się także Skauting.

Polska YMCA jest organizacją świecką i apolityczną. Współpracuje z różnymi organizacjami, urzędami i samorządem lokalnym dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, zgodnie z nadrzędnym celem, jakim jest służenie harmonijnemu rozwojowui fizycznemu, umysłowemu i duchowemu.

Polska YMCA należy do międzynarodowych struktur:
europejskich (European Alliance of YMCAs - EAY) - zrzesza narodowe YMCA z Europy
światowych (World Alliance of YMCAs - WAY) - zrzesza narodowe YMCA z całego świata

Podstawy działalności ruchu YMCA na świecie zawarte są w trzech najważniejszych dokumentach, które określają wspólne dla wszystkich "Ymek" zasady działania. Są to "Baza Paryska", "Zasady z Kampali" i "Challenge XXI".

Baza Paryska
jako dokument przyjęty przez I Światowa Konferencję YMCA w Paryżu w 1855 r. i potwierdzony przez VI Światowa Radę YMCA w 1973r., wyraża ciągłość podstaw pracy i świadectwa ruchu YMCA:
YMCA postanawia zjednoczyć tych młodych mężczyzn chrześcijan, którzy przyjmując Jezusa jako swego Boga i Zbawcę, zgodnie z Pismem Świętym, pragną być Jego uczniami w wierze i w życiu i łączyć siły do szerzenia Jego Królestwa wśród młodych.

Zasady z Kampali
VI Światowa Rada YMCA, która miała miejsce w lipcu 1973 r.w Kampali (Uganda), przyjęła następujące zasady:
Baza Paryska mówi, że Chrystus znajduje się w centrum ruchu YMCA, który przedstawia jako światowe braterstwo, jednoczące Chrześcijan wszystkich wyznań. Jest to zgodne z otwartą polityką członkostwa, włączającą ludzi bez względu na wiarę, wiek, płeć, rasę i sytuację materialną. Baza Paryska nie określa warunków członkostwa YMCA poszczególnych krajów. Kompetencje te pozostawia ympom - członkom Aliansu Światowego. Baza wyjaśnia, że członkowie Aliansu mają pełną swobodę w wyrażaniu swoich celów, określanych w ścisłym odniesieniu do potrzeb i aspiracji tych, którym mają służyć, pod warunkiem, że zostaną uznane przez Alians Światowy za zgodne z Bazą. Uwzględniając charakter YMCA w poszczególnych krajach obecnie, dokument ten, przyznający Bazie Paryskiej poczesne miejsce pośród różnych Ymek i ich członków, nakazuje wszystkim, aby:
1. Pracować na rzecz równouprawnienia wszystkich ludzi.
2. Pracować na rzecz rozwoju społeczeństwa, w którym związki pomiędzy ludźmi opierać się będą na miłości i zrozumieniu.
3. Zarówno w YMCA, jak i w społeczeństwie, jego organizacji i instytucjach, stwarzać warunki rozwoju, które opierać się będą na praworządności, głębi i kreatywności.
4. Rozwijać przywództwo i modele programów, które pokażą różnorodność i głębie Chrześcijańskich doświadczeń.
5. Pracować nad wszechstronnym rozwojem każdego człowieka.

Challenge 21
Przyjęty podczas 14. Rady Światowej YMCA w 1998 r. we Frechen (Niemcy) "Challange 21" określa obowiązki, które YMCA mogłaby przyjmować w nowym milenium, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Zawarty w "Challenge 21" potencjał zadań ukazuje pozycję YMCA w szerszym aspekcie społecznym. "Challenge 21" może być odbierany jako krok naprzód we współczesnym rozumieniu Misji YMCA w naszych czasach, zachowując Bazę Paryską jako podstawę Misji YMCA. Mimo że świat, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej skomplikowany, jesteśmy zobowiązani szukać dróg, na których pozostaniemy otwarci na wyzwania współczesności, lecz jednocześnie tak samo, albo nawet bardziej, będziemy związani z naszymi korzeniami.

Przyjmując Bazę Paryską z 1855 r. jako niezmienną podstawę określającą Misję YMCA, na progu trzeciego tysiąclecia deklarujemy, że YMCA jest Chrześcijańskim, ekumenicznym, wolontarystycznym ruchem o światowym zasięgu, dla kobiet i mężczyzn, szczególnie nastawionym na rzeczywiste włączenie się młodych ludzi. YMCA bierze udział w chrześcijańskim ideale tworzenia społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości, miłości, pokoju i prawa do pełni życia dla wszelkich stworzeń.

Wzywamy wszystkich członków YMCA do skoncentrowania swoich działań na określonych wyzwaniach, które są zgodne z ich własnym rozumieniem wyzwań. Te wyzwania staną się ewolucją Zasad z Kampali.
Głosić Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa i dążyć do duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju ludzkości jako całych społeczeństw i poszczególnych jednostek.
Umacniać wszystkich, w szczególności młodych ludzi i kobiety, do brania większej odpowiedzialności i przejmowania przywództwa na wszystkich poziomach i pracy ukierunkowanej na sprawiedliwe społeczeństwo.
Popierać i promować prawa kobiet i prawa dzieci.
Sprzyjać dialogowi i partnerstwu między ludźmi różnych wyznań i ideologii. Sprzyjać zachowaniu tożsamości kulturowej ludzi oraz promować odnowę kulturalną.
Angażować się w prace na rzecz solidarności z biednymi i wysiedlonymi, prześladowanymi z powodów rasowych, przekonań religijnych oraz na rzecz mniejszości etnicznych.
Włączać się jako mediatorzy w sytuacjach konfliktów i pracować nad znaczącym udziałem i rozwojem ludzi w ich samookreśleniu.
Bronić dzieła Bożego stworzenia przed wszelkim zniszczeniem, zachowując zasoby i bogactwa ziemi dla przyszłych pokoleń. W obliczu tych wyzwań, YMCA powinna rozwijać wzory współpracy na wszystkich poziomach, które umożliwiają samowystarczalność i samostanowienie.

Czym YMCA jest dzisiaj?
Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w Manifeście, jaki przyjęty został przez uczestników YMCA Europe 2003 Festival w Pradze:
MANIFEST YMCA EUROPE 2003

Wierzymy, że YMCA jest naszą organizacją, która zmienia świat na lepsze.

W YMCA wierzymy, że Bóg stworzył świat, żebyśmy wszyscy mogli żyć, ciesząc się wolnością i pokojem. Wierzymy, że możemy kontynuować to dzieło stworzenia i zachować świat dla następnych pokoleń.

W YMCA wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym Przyjacielem i Bogiem. On jest naszym Bratem i naszym Zbawicielem. Idąc Jego śladem możemy być przyjaciółmi dla naszych przyjaciół; siostrami, braćmi dla innych. Jesteśmy zainspirowani, aby służyć naszym siostrom i braciom.

Wierzymy, że Duch Święty, niczym niebiańska muzyka, szerzy radość i mądrość, siłę i natchnienie. Czyni możliwym, aby każdy z nas mógł uśmiechać się każdego dnia, bez względu na to, jak ciężko bywa w życiu.

Jesteśmy YMCA, jesteśmy przyszłością i poświęcamy się odnowieniu YMCA tak, aby nadal mogła być narzędziem nowego tworzenia, miłości, pokoju i pozostać organizacją pomagającą ludziom znajdować uśmiech i cieszyć się pełnią życia, bez względu na to, jak ciężko bywa w życiu.

Jesteśmy YMCA; dlatego jesteśmy częścią wiecznej nadziei. Nadziei, która mówi nam, że nadejdzie nowa Ziemia i nowe Niebo, w którym panować będzie sprawiedliwość.

Jesteśmy YMCA, wierzymy w Boga Wszechmogącego, dlatego my sami nie musimy być wszechmogący. Jesteśmy zainspirowani, by służyć. Służyć całej ludzkości miłością Jezusa Chrystusa.

Podążamy za Tym, który powiedział: - Jam jest Światłością świata.

Niechaj to Światło rozbłyśnie w nas...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3

Jak nas znaleźć?

YMCA - Łódź
ul. Moniuszki 4a
90-111 Łódź,
tel./fax: (42) 630 56 83

mapa ldz

Szybki kontakt mailowy


Przewiń do góry